ประชุมการประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี รองประธานคณะอนุกรรมการฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคม หรือองค์กรภาคเอกชน เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชน เป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมี นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]