ประชุมการอบรมการใช้งานระบบจัดการข้อคำถามและข้อร้องเรียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

วันที่ 22 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด มอบหมายให้นางสาวกาญจนา ทองนา และ นางสาวดารีน่า วะจิดี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเด็กแรกเกิด เข้าร่วมประชุมการอบรมการใช้งานระบบจัดการข้อคำถามและข้อร้องเรียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระดับจังหวัด ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดในระดับจังหวัดสามารถใช้งานระบบจัดการข้อคำถามและข้อร้องเรียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]