ประชุมการแก้ไขกระบวนงานการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม

   วันที่ 24 มกราคม 2564 นางสาวอังคณา ใจกิจสุวรรณ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานการประชุมการแก้ไขกระบวนงานการช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคม ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงแนวทางการดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้มีความกระชับ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ พร้อมทั้งการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในการให้บริการที่รวดเร็ว ณ ห้องประชุม ศปก.พม. ชั้น 2
    ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุม ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]