ประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลกรดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาสพติด ครั้งที่ 5/2564 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้)

วันที่ 10 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมรับฟังการประชุมกำกับติดตามของคณะอนุกรรมการกำกับติดตามผลกรดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาสพติด ครั้งที่ 5/2564 (กลุ่มจังหวัดภาคใต้) โดยนายชยาวุธ จันทร รองปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธาน ประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย Webex..Meeting และมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนายพีระ กาญจนพงศ์ ผอ.ปปส.ภาค 8 และหน่วยงานผู้รับผิดชอบ 4 แผนหลัก เข้าร่วมประชุม ณ ศูนย์ปฏิบัติการ Command center ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]