ประชุมคณะกรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง (คจพ.จ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายศักดาพร รัตนสุภา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรมการบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษกิจพอเพียง (คจพ.จ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 เพื่อขับเคลื่อนงานตามภารกิจของศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565 โดยนายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้มอบหมายให้ นางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]