ประชุมคณะกรรมการการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2564

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางจุฑามาศ หนูช่วย ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 6/2564 เพื่อพิจารณาและเห็นชอบให้การสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐแก่ผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 5 ราย ณ ห้องประชุม ชั้น 5 โรงพยาบาลองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]