ประชุมคณะกรรมการการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2564

วันที่ 6 สิงหาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีมอบหมายให้ นางจุฑามาศ หนูช่วย ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 7/2564 เพื่อพิจารณาและเห็นชอบให้การสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐแก่ผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 2 ราย ผ่านระบบ Application Zoom


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]