ประชุมคณะกรรมการการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2564

วันที่ 3 กันยายน 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางจุฑามาศ หนูช่วย ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการการสงเคราะห์ผู้ป่วยยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 8/2564 เพื่อพิจารณาและเห็นชอบให้การสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของรัฐแก่ผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 7 ราย ผ่านระบบ Application Zoom


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]