ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไกการประสานงานวัณโรคและเอดส์จังหวัด (Provincial Coordinating Mechanism : PCM)

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนกลไกการประสานงานวัณโรคและเอดส์จังหวัด (Provincial Coordinating Mechanism : PCM) เพื่อทำให้เกิดกลไกประสานการทำงานร่วมกันระดับจังหวัดที่มีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ณ ห้องประชุม Smart EOC ชั้น 3 สำนัดงานสาธารณสุขจังหวัดฯ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายแพทย์สเนียง แสงสว่าง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]