ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมฯ เพื่อติดตามสถานการณ์และผลการดำเนินงานด้านการคุ้มครองและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2565 – ปัจจุบัน การติดตามการดำเนินโครงการ “แจงนับคนไร้บ้าน (One Night Count)” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพื่อร่วมกันดำเนินการสำรวจสถานการณ์ปัญหาของกลุ่มคนเร่ร่อนหรือคนไร้บ้าน 77 จังหวัดทั่วประเทศ นำไปสู่การปรับปรุงพัฒนาบริการของรัฐสำหรับการบริการคุ้มครองสวัสดิภาพคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]