ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.ค.อ.จังหวัด)ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดประชุมคณะกรรมการคุ้มครองและพัฒนาอาชีพจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.ค.อ.จังหวัด)ครั้งที่ 1/2564 โดยมีนายสาโรจน์ กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเลขานุการ วัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแผนปฏิบัติการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการค้าประเวณีจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2524


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]