ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Knowledge Management)

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี (Knowledge Management) เพื่อสำรวจ วิเคราะห์และจัดทำแผนการจัดการความรู้ของสำนักงานฯประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ได้มีการนำเสนอผลงานที่ขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2565 และคัดเลือกการดำเนินการคัดเลือกนวัตกรรมที่จะใช้ในการปรับปรุงกระบวนงานประจำปี 2565 ด้วย ณ ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]