ประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่1/2564

วันที่ 15 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาววาสิณี โพธิ์เพชร ตำแหน่ง นิติกร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชมรมผู้ปกครองคนพิการทางสติปัญญาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่1/2564 และร่วมบรรยายการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ของคนพิการทางสติปัญญา ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]