ประชุมคณะกรรมการชับเคลื่อนกลไกการประสานงานวัณโรคและเอดส์ระดับจังหวัด (PCM)

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชับเคลื่อนกลไกการประสานงานวัณโรคและเอดส์ระดับจังหวัด (PCM) เพื่อให้เกิดกลไกประสานงานการทำงานร่วมกันระดับจังหวัด ที่มีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมในการยุติปัญหาวัณโรคและเอดส์ระดับจังหวัด โดยมีนายแพทย์ปรีชา สุมาลัย นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) เป็นประธานเปิดการประชุม ณ ห้องประชุมไชยา (1) ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]