ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Project Health and Social Services Provision for Elderly Persons(S-top)

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์
ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ ProJect Health and Social Services Provision for
Elderly Per s ons(S-top) ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเกอเมืองสุราษฎธานี จังหวัดสุราษฎ ร์ธานี ซึ่งเป็นโครงการความ
ร่วมมือทางวิชาการกับประเทศญี่ปุ่น (JICA) เพื่อพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยระยะกลาง (Intermeiate Care) ระยะเวลา
ดำเนินการ 5 ปี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นหนึ่งในพื้นที่นำร่องดำเนินการในพื้นที่อำเภอบ้านนาเดิมและโรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี
ขับเคลื่อนโครงกร โดยมีนายพิชิต สุขสบาย รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]