ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (คจพ.จ.) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลางกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5 ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุม โดยได้นำเสนอการผลการดำเนินสำรวจครัวเรือนเปราะบาง ของหน่วย พม.จังหวัดสุราษฎร์ธานี (One Home)


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]