ประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Project on Seamless Health and Social Service Provision for Elaerly Persons ครั้งที่ 4

วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ Project on Seamless Health and Social Service Provision for Elaerly Persons ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Zoom Meeting


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]