ประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565

   วันที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) เพื่อให้การเห็นชอบโครงการฯ จำนวน 2 โครงการ โดยมีนายกล้าณรงค์ ยุติธรรม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม 

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]