ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)และคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพันโทษ ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 23 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้ นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ. และหรือคณะอนุกรรมการแก้ไขฟื้นฟูและให้ความช่วยเหลือผู้ต้องขังหลังปล่อยตัวพันโทษ ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]