ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมาย ว่าที่ ร.ต.ดาวรุ่ง ทูลยอดพันธ์ นิติกร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ฉบับเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3/2565 ) แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 9/2565) และร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)(ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565) ณ โรงแรมวังใด้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายฉัตรชนัย โนต๊ะ ยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานฯ ในการประชุมคณะกรรมการ ได้มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งฉบับดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ เพื่อนำไปใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]