ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายพงศ์พร รักษ์ย่อง ตำแหน่ง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องศรีวิชัย C โรงแรมวังใต้ อำเกอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565) และ (พ.ศ. 2566-2570) ขององค์การบริหารส่วนจั งหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายฉัตรชนัย โนต๊ะยศ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]