ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 12 มกราคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและประชาคมท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2566 โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) (ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 4/2566) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) (ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ 5/2566) ณ ห้องศรีวิชัย B โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]