ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ และฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้ความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ และฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ จ่าแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ โรงแรมวังใต้ อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]