ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิดคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2564

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิดคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี การประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพคนพิการ (เงินกู้สามัญ) จำนวน 63 ราย พิจารณากลั่นกรองคำร้องขอกู้ยืมเงินฉุกเฉินสำหรับคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (เงินกู้ฉุกเฉิน) จำนวน 148 ราย รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 5,349,200 บาท


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]