ประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครเกาะสมุย ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤดี พร้อมมูล นักสังคมสงเคราะห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาหลักสูตรโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลนครเกาะสมุย ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเป็นการส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านระบบ zoom meeting โดยนายณัฐพลรัตนรักษ์ รองนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย เป็นประธานการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]