ประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2565 

วันที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 13:30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนสิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]