ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ครั้งที่ 3/2565

วันที่ 29 เมษายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อให้การดำเนินการงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในการกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย ครั้งที่ 3/2565 โดยมี นายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]