ประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยประชุมผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ (Cisco Webex Meeting)

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
มอบหมายให้นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี
โดยประชุมผ่านระบบสื่อสารออนไลน์ (Cisco Webex Meeting)เพื่อให้การดำเนินการงานป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติดในภารกิจของจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมาย
ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
เป็นประธาน ณ ห้องประชุมนางยวน ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 5


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]