ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 23 สิงหาคม 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อติดตามการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องและร่วมพิจารณาให้ความเห็นชอบแผนพัฒนาสถิติระดับจังหวัด พ.ศ.2566 – 2570 ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567พิจารณาและเห็นชอบการวิเคราะห์สารสนเทศในรูปแบบ Visualization ประเด็น Pain Point : ยางพาราและพิจารณาและเห็นชอบการวิเคราะห์สารสนเทศในรูปแบบ Visualization ประเด็น Pain Point : ขยะ รวมถึงประชาสัมพันธ์การประชุมสัมมนาโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (GovermentDATA Data Catalog) โดยมี นายบันดาล สถิรชวาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม ฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]