ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  วันที่ 9 ธันวาคม 2564 นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
   ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมด้วย ซึ่งวาระการประชุมประกอบด้วย การพิจารณาให้ความเห็นชอบคุณสมบัติและโครงการของกองทุนสวัสดิการชุมชน เพื่อขอรับงบประมาณสมทบจากรัฐ จำนวน 52 กองทุน และพิจารณาเห็นชอบพื้นที่พัฒนาคุณภาพกองทุนสวัสดิการชุมชน จำนวน 10 กองทุน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]