ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.ส.จ.) ครั้งที่ 1/2564

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.ส.จ.) ครั้งที่ 1/2564 โดยมี นายสาโรช กาญจนพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมประชุมโดยมีวาระดังนี้-รายงานผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการรับรองมูลนิธิ สมาคมหรือองค์กรภาคเอกชนเป็นองค์กรสาธารณประโยชน์ และรับรององค์กรภาคประชาชนเป็นองค์กรสวัสดิการชุมชน ปีงบประมาณ 2563 และแผนการดำเนินงานปี 2564-แผนการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-แผนการพัฒนาศูนย์ข้อมูลทางสังคมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ.2564-การพิจารณาเสนอผลงานของอาสาสมัครดีเด่น-การพิจารณาเสนอผลงานขององค์การสวัสดิการสังคม ที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]