ประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานพัฒนาจังหวัดต้นแบบ “ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงซองมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ และ สิบเอกสัจจะ อาวุธ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาจังหวัดต้นแบบ”ครอบครัวมั่นคง สังคมสุขภาพดี” จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2565 ณห้องประชุม ออคิด 2 โรงแรมนิภาการ์เด้นส์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายนันธวัช เจริญรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธาน โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสภาพแวดส้อมให้ครอบคลุมตั้งแต่ระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพของคนไทยตลอดชีวิต ทุกช่วงวัยอย่างสมดุล รวมถึงการพัฒนารูปแบบระบบบริการสุขภาพสู่สุขภาวะที่ดีกับเครื่อข่ายในพื้นที่ เป็นกลไกในการจัดการปัญหาของครอบครัวในมิติสุขภาพ มิติเศรษฐกิจ และมิติสังคมเป็นสำคัญ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]