ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 23/2564

   วันที่ 29 ตุลาคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสำอางค์  โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ และนางสาวสุกาญดา โพธิ์แก้ว นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 23/2564 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Webex Cisco) ณ ห้องศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุม พื่อหารือและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 และพิจารณามาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]