ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565

 วันที่ 17 มกราคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และพิจารณามาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยมีข้อเสนอแนะให้ค้นหาผู้สัมผัส และดำเนินการแยกกัก กักกัน พิจารณาปิดสถานที่เสี่ยง  และดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลระดับอำเภอเพื่อวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ รวมทั้งดำเนินการกักกันและป้องกันโรคในครอบครัว โรงเรียน และสถานบริการต่างๆ  ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]