ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565

 วันที่ 24 มกราคม 2564 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Zoom Meeting) โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด  และพิจารณามาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค เพื่อปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค อย่างเคร่งครัด ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]