ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2565

 วันที่ 31 มกราคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล  (Zoom Meeting) โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และพิจารณามาตรการต่างๆ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  เพื่อปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]