ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10/2565

 วันที่ 23 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบประชุมทางไกล (Microsoft team) โดยมีนายประเวศ ไทยประยูร รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม เพื่อติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด และพิจารณามาตรการต่างๆ  ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน โดยเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี

Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]