ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาการเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2566

วันที่ 24 ตุลาคม 2566 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาการเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2566 ข้อ20 กรณีเกิดในจังหวัดอื่นให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับ ก.ช.ภ.จ. และกรณีเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดเหตุ (ภัยช้างป่า) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 ประชาชนได้รับความเดือนร้อน จำนวน 11 ครัวเรือน 5 หมู่บ้าน 3 ตำบล 2 อำเภอ และให้การช่วยเหลือหัวหน้าครัวเรือนเสียชีวิตจากช้างป่า จำนวน 1 ราย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต จำนวน 29,700 บาท และกรณีผู้ประสบภัยฯ เป็นหัวหน้าครัวเรือน 29,700 บาท รวมถึง สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี ให้การช่วยเหลือเงินสำรองจ่ายจังหวัดในการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีต่าง ๆ พ.ศ. 2564 มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ จำนวน 10,000 บาท และเงินสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 3,000 บาท
ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]