ประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ก.ช.ภ.จ.สฎ) ครั้งที่ 10/2566

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายนันธวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พิจารณาการเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2566 ข้อ20 กรณีเกิดในจังหวัดอื่นให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมกับ ก.ช.ภ.จ. และกรณีเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินเกิดเหตุ (ภัยช้างป่า) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566 พื้นที่ หมู่ที่ 7 ตำบลปากหมาก อำเภอไชยา ประชาชนได้รับความเดือนร้อน จำนวน 1 ครัวเรือน จำนวน 4 คน พื้นที่ทางเกษตรได้รับความเสียหาย (สวนปาล์ม) จำนวน 2 ไร่ วงเงินการช่วยเหลือ จำนวน 8,096 บาท สรุปสถานการณ์การเกิดภัยในช่วงวันที่ 25 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2566 ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ประกาศเขตการให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย จำนวน 9 อำเภอ 18 ตำบล 74 หมู่บ้าน และกรณีวาตภัย จำนวน 8 อำเภอ 11 ตำบล 18 หมู่บ้าน ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมการ ประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]