ประชุมคณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คณะย่อย)ครั้งที่ 2/2566

วันที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 13.00น. นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุลพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นายสกิจรัตน์ มังคลา นักวิชาการพัสดุ ร่วมกับนางสาววลาวัลย์ การอรชัย นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมคณะทำงานช่วยเหลือการปฏิบัติงานเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณจังหวัดสุราษฎร์ธานี (คณะย่อย)ครั้งที่ 2/2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยนายชูศักดิ์ รู้ยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานโดยวัตถุประสงค์เพื่อเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณของจังทวัดสุราษฎร์ธานี และชี้แจงรายงานความคืบหน้าของการใช้จ่ายและแผนการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายงบลงทุนประจำปี 2566


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]