ประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผน ปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570 ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวจิรัชยา ศุทธางกูร นักพัฒนาสังคมชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวนและจัดทำแผน ปฏิบัติการด้านแรงงานระดับจังหวัด (พ.ศ. 2566 – 2570 ) จังหวัดสุราษฎร์ธานี ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีดร.นิทัศน์ เพราแก้ว อธิการบดีวิทยาลัยชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นวิทยากร และนางสาวอารีย์ การธิโร แรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี กล่าวปิดการประชุม ณ ห้องเกาะสมุย ชั้น 4 อาคารศูนย์ราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]