ประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และ กชช 2ค ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 /2564

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และ กชช 2ค ปี 2564 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1 /2564 พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณารับรองผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564 และรับรองผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ปี 2564 ณ ห้องประชุมเมืองคนดี ขั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการนี้ นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ต้มอบหมายให้นายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม เข้าร่วมประชุมดังกล่าว


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]