ประชุมคณะทำงานประเมินการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลประจำจังหวัด ครั้งที่ 2 

วันที่ 10 ตุลาคม 2565 นางสำอางค์ โชคชัยวัฒนา นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางเพชรมณี เนตรนิติสกุล นักพัฒนาสังคมชำนาญการ นางพงศ์พร รักษ์ย่อง นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ นายภูธิป พรหมปาน นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ และนายต่อศักดิ์ นาคแสงจันทร์ นักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยเครือข่าย เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเมินการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลประจำจังหวัด ครั้งที่ 2 เวลา 10.00-12.00 ผ่านระบบประชุมทางไกล Google Meet โดยมีนางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เป็นประธานในการประชุมฯ


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]