ประชุมคณะทำงานประเมินการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ประจำเดือนกันยายน 2565

วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 14.00 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ และเจ้าหน้าที่กลุ่มการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานประเมินการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลประจำจังหวัดในเขตพื้นที่ 9 จังหวัดภาคใต้ตอนบน ประจำเดือนกันยายน 2565 เพื่อสรุปการประเมินผลการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำเดือนสิงหาคม 2565 และนำเสนอผลการประเมินศูนย์ช่วยเหลือสังคมประจำเดือนสิงหาคมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ โดยมี นางอุบล ทองสลับล้วน ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 เป็นประธานในการประชุม ผ่านระบบ Google Meet


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]