ประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13:30 น. นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ นางสาวเบญจมาศ เลิศไกร เจ้าหน้าที่ ศปคม.สฎ. เข้าร่วมประชุมคณะทำงานศูนย์บริหารจัดการแรงงานประมงจังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นายนันทวัช เจริญวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุม มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการคุ้มครองแรงงานในงานประมงทะเลและการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงานในกิจการประมงทะเลและกิจการเกี่ยวเนื่อง ณ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]