ประชุมคณะทำงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ในรูปแบบสหวิชาชีพจังหวัด

วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมแลความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวดวงฤติ พร้อมดนักสังคมส่งเราห์ชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงงนส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดล์ในรูปแบบสวิชาชีพจังหวัด ด้วย คณอนุกรรมการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ ซึ่งเป็นคณอนุกรรมการภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการแห่ งชาติว่าด้วยการป้องกันแลแก้ไขปัญหาเอดส์ มิแนวทางที่จะพัฒนารเบบรายงานการละเมิตสิทธิต้านเอตส์ และการกระทำความรุนแรง (Crisis Response System:CR8) และเห็นชอบให้มีการทำโครงกรการพัฒนาระบบส่งเสริมและคุ้มครอง สิทธิต้านเอดล์ในฟื้นที่จังหวัดตันแบบ 14 จังจวัด และจังหวัดสุราษฎร์นีได้ถูกเลือกให้เป็นจังหวัดตันแบบ เชื่อเตริยมความพร้อมร:บบ วิเคราห์รูปแบบการดำเนินงานผลกระทบการวางกลไกส่งเสริมแล:ปกข้องคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ แล:เกิดการประสานความร่วมมือเชื่องจัดการเลือกปฏิบัติทีเกี่ยวเนื่องกับเอสไฮด้วยรูปแบบสวิชาชีพ คณะอนุกรรมการส่งเสริมเถะมครองสิทธิด้านเอดสิ่จึงแต่งตั้ง คณะทำงานส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิด้านเอตส์ในรูปแบบสหวิชาชีพจังหวัด ณ ห้องประชุม smart EOC ชั้น3 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ชานี โดย นายสัญญา พงศ์พานิช อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิแลช่วยเหลือทางกฎหมาย แลการบังคับคดีจังวัดสุราษฎร์านี เป็นประอานคณะทำงาน


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]