ประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 9 มีนาคม 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2565 เพื่อพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 โครงการ พิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ 23 ราย พิจารณาเปลี่ยนผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ราย และพิจารณาหลักเกณฑ์การเพิ่มวงเงินกู้ยืมเป็น 120,000 บาท ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชั้น 2


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]