ประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 7/2565

วันที่ 20 ธันวาคม 2565 นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานการประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจารณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ครั้งที่ 7/2565 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 5 องค์กร พิจารณาไม่เห็นชอบและให้เพิ่มเติมรายละเอียด จำนวน 2 องค์กร พิจารณาให้ความเห็นชอบคนพิการขอกู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 40 ราย พิจารณาไม่เห็นชอบชะลอการกู้ยืมเงินจำนวน 1 ราย เนื่องจากขาดคุณสมบัติประเด็นด้านพื้นที่ที่ใช้ประกอบอาชีพเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพิจารณาตามลำดับต่อไป


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]