ประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจาร์ณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุชาติ แสงพรม พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานประชุมคณะทำงานเพื่อการพิจาร์ณาวาระการประชุมคณะอนุกรรมุการส่งเสริ่มและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 1/2565 เพื่อพิจารณาโครงการตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ จำนวน 1 โครงการ, พิจารณาโครงการศูนย์บริการคนพิการทั่วไป จำนวน 1 โครงการพิจารณาคำร้องขอกู้ยืมเงินกองทุนฯ 45 ราย, พิจารณาเปลี่ยนผู้ค้ำประกันจำนวน 5 ราย และพิจารณาขอกรอบวงเงินกู้ยืมเงินคนพิการเพิ่มเติม 15,000,000 บาท ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์บริการคนพิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]