ประชุมคณะทำงานและเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (CSR Surat Thani Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายสุเทพ เกิดสมบัติ ผู้แทนบริษัท ทิปโก้แอสฟัลท์ จำกัด(มหาชน) ประธานคณะทำงานศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (CSR Surat Thani Center) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานและเครือข่ายศูนย์ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของภาคธุรกิจจังหวัดสุราษฎร์ธานี (CSR Surat Thani Center) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 โดยที่ประชุมร่วมกำหนดแผนขับเคลื่อน CSR ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 และการประกาศเกียรติคุณองค์กรภาคเอกชนสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตครัวเรือนเปราะบาง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ในการนี้ นางสาวชลลดา ชนะศรีรัตนกุล พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรให้แก่องค์กรดังกล่าว จำนวน 3 แห่ง โดยมีจ้าหน้าที่กลุ่มนโยบายและวิชาการ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าวด้วย


Share:

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]